30 september 2019 – Stichtingen promoten alternatief voor weeshuizen


 


Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. Met dit als uitgangspunt ondertekenden twaalf Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties, waaronder wij als Stichting Peramiho, de pledge #EveryChildAFamily. Ze deden dit op 28 september in Nijkerk, tijdens de Wilde Ganzen-Partindag 2019, de jaarlijkse ontmoetingsdag voor iedereen actief in ontwikkelingssamenwerking. Onze voorzitter Monique Derrez was de initiatiefnemer van deze pledge.

Doel
De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.

Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, als ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Daarom roepen de ondertekenaars ook andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op zich ook in te zetten om dit belangrijke recht van kinderen te promoten. Bijvoorbeeld door met collega organisaties in gesprek te gaan over goede zorg voor kinderen zonder thuis. Kinderen verdienen een gezin, geen weeshuis.

Lancering van de pledge

Pledge tekst

“We, the signatories, pledge to support children in families, not institutions.

We recognise – in line with the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and the UN Guidelines for the Alternative Care of Children – that the family is the fundamental group of society and the natural environment for the growth and well-being of children and that formal alternative care should always be a temporary measure whilst permanent family and community-based solutions are sought.

We acknowledge the decades of research which demonstrate that institutionalisation is harmful for the health, development, and well-being of children.

We also recognise the specific needs of children at risk of separation and the importance of strengthening alternative care options which allow children to live in family settings.

We further recognise the harms caused by orphanage volunteering and we pledge not to send volunteers to orphanages.

We, the signatories, call on individuals, organisations, corporations, faith-based groups, and others who support or work with vulnerable children around the world, to join us in promoting the right of a child to grow up in a family and directing resources to strengthen families.”

Vervolg op pledge ‘Stop Weeshuisstages’

De pledge #EveryChildAFamily is in navolging van de pledge #StopWeeshuisstages die Fontys Hogeschool Pedagogiek ondertekende in 2018. Hiermee gaf de hogeschool aan geen studenten meer stage te laten lopen in weeshuizen. De hechtingsproblematiek waar veel kinderen in weeshuizen mee kampen door wisselende opvoeders, wordt versterkt door het komen en gaan van stagiaires. En dus staat Fontys Hogeschool Pedagogiek niet meer toe dat stagiaires naar weeshuizen vertrekken.

Initiatiefnemers

Toen Monique het idee kreeg is ze de haalbaarheid gaan toetsen bij twee andere stichtingen: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenia) en bij Better Care Network Netherlands (BCNN). Allen waren enthousiast en gezamenlijk zijn ze verder aan de slag gegaan. Samen hebben ze het logo ontworpen en de pledge tekst opgesteld.

Deelnemers

Daarna zijn ze actief stichtingen gaan benaderen. Uiteindelijk hebben nog negen stichtingen aangegeven de pledge te willen ondertekenen. De ondertekenaars zijn

Better Care Network Netherlands (BCNN)

Better Care Network Netherlands is een netwerk van organisaties en individuen die actief betrokken zijn bij kinderen zonder ouderlijke zorg. Door samenwerking willen zij de hulp aan kinderen in het buitenland zonder goede ouderlijke zorg verbeteren.


30 September 2019 – Dutch NGOs join forces to promote alternative for orphanages


 


Children have the right to grow up in a family, not in an orphanage. With this in mind, twelve Dutch private development organizations, including us as the Peramiho Foundation, endorsed the pledge #EveryChildAFamily. They did this on 28 September in Nijkerk, during the ‘Wilde Ganzen – Partin Day 2019, the annual meeting day for everyone active in development cooperation. Our chairman Monique Derrez was the initiator of this pledge.

Target

The basis for a child’s right to grow up in a family is enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Guidelines on Alternative Care for Children.

Research shows that more than 80 percent of children in institutions (orphanages) worldwide have at least one living parent and/or other family members who could care fort hem given the right support. In addition, over 60 years of research shows that growing up in an orphanage is harmful to cognitive, emotional and social development. Children develop best in a safe family environment.

That is why the signatories call on other NGOs, companies, churches and schools to promote this important right of a child. For example, by talking to fellow organizations about good care for children without parental care. Children deserve a family, not an orphanage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pledge “Stop Orphanage Internships”

The pledge #EveryChildAFamily is a follow-up to the pledge #StopWeeshuisstages that Fontys Hogeschool Pedagogiek signed in 2018. With this, the university indicated that students would no longer do an internships in orphanages. The bonding problems that many children in orphanages face with changing educators are exacerbated by the coming and going of trainees. And so Fontys Hogeschool Pedagogiek no longer allows trainees to go to orphanages.

Initiators

When Monique got the idea of this pledge, first she tested the feasibility with two other foundations: Friendship Foundation (Sri Lanka) and Stahili Foundation (Kenya) and with Better Care Network Netherlands (BCNN). All were enthusiastic and together they moved forward. Together they designed the logo and prepared the pledge text.

Signatories

After that they actively approached other Dutch NGO’s. Finally, nine other NGO’s indicated that they wanted to endorse the pledge. The signatories are:


Better Care Network Netherlands (BCNN)

Better Care Network Netherlands is a network of organizations and individuals who are actively involved with children without parental care. Through cooperation, they want to improve the assistance to children abroad without proper parental care.